Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn

 

Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ 7. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

 

Năm 2023, công tác PCTNTC tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC, quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác PCTNTC. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc, tiến hành 04 phiên họp Ban Chỉ đạo, 04 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTNTC được tăng cường, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng; Thanh tra tỉnh đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTNTC theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 05 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao, tổng số tiền phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực là 1.564.458.383đ, hiện nay đã thu hồi được toàn bộ (đạt tỷ lệ 100%).

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tham mưu xây dựng Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh; tổ chức khảo sát tại các cơ quan, đơn vị (Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Tài chính…) để đôn đốc, nắm tình hình thực hiện các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại các phiên họp, cuộc họp về công tác giám định, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác PCTNTC năm 2023 cho hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; các cơ quan nội chính cấp tỉnh; cấp huyện; thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo văn phòng cấp uỷ và cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP trên địa bàn toàn tỉnh.

Phiên họp cũng đã thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo đối với  Đảng bộ công an huyện Chợ Đồn, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh; cho ý kiến đối với Chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; đề xuất đưa vụ án ra, vào khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo đối với công tác PCTNTC năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện có hiệu quả công tác PCTNTC ở địa phương, cơ quan đơn vị. Xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Gắn công tác PCTNTC với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng trong toàn tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 11/5/2023 về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, Kế hoạch số 188-KH/TU, ngày 02/8/2023 về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; các yêu cầu về kiểm soát quyền lực; các biểu hiện của hành vi tham nhũng, tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

 

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai có hiệu quả công tác xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

 

Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và các kết luận phiên họp, cuộc họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, đồng bộ hơn trong công tác PCTNTC tại các sở, ban, ngành, địa phương; hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra.

 

 Nông Triệu Phi, Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

Bài trướcHội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Bài tiếp theoHội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023