Công tác tham mưu tiếp dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định. Để cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với thực tế địa phương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2905-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn; quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy…

 

Đối với công tác tiếp dân, thời gian qua Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết 05 vụ việc phức tạp, kéo dài. Tại các cuộc tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi, trả lời các nội dung kiến nghị, phản ánh của người dân và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm các đề nghị, kiến nghị của dân theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

 

Trong công tác tham mưu xử lý đơn thư, tính từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Thường trực Tỉnh ủy giao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xử lý 861 đơn thư của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, có 199 đơn tố cáo, 48 đơn khiếu nại, 614 đơn kiến nghị, phản ánh (số liệu tính đến ngày 29/02/2024). Qua phân loại xử lý nội dung đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận thấy các kiến nghị, đề nghị của công dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; việc thực hiện các chế độ, chính sách và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ… Để có cơ sở tham mưu xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành một số cuộc khảo sát, xác minh, làm việc với các tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo đề xuất hướng xử lý với Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Đến nay, 100% đơn của công dân đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu xử lý theo quy định trong đó có trên 95% số đơn thư của công dân đã được các cơ quan chức năng giải quyết xong. Qua đó, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của người dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự chú trọng lựa chọn vụ việc có vướng mắc, kéo dài tại địa phương để tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết một số vụ việc chưa được chặt chẽ, thường xuyên; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, có vụ việc đã được xem xét, giải quyết hết thẩm quyền nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan để yêu cầu được giải quyết…

Phát huy kết quả đã đạt được, để thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 2905-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn cũng như các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tăng cường chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra tại địa phương, đơn vị; quan tâm lựa chọn một số đơn thư, vụ việc còn vướng mắc để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Ba là, nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, thực hiện các chế độ, chính sách… Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm hạn chế việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về công tác tiếp dân, đối thoại với dân và vi phạm trong giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để phục vụ công tác tiếp dân, đối thoại với dân tại cơ sở; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

                                                Lý Văn Huy, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bài trướcGiám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Bắc Kạn
Bài tiếp theoThông báo kết quả thi và thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2023