Kết quả một năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025”, các cấp uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Đề án, quan tâm công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

 

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2024 và đánh giá 01 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU

 

Ngay sau khi Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được ban hành, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án (02 Kế hoạch, 02 hướng dẫn, 6 công văn, 02 quyết định và các văn bản khác). Toàn tỉnh đã tổ chức 149 hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Đề án với 6.558 người dự; 01 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho thành viên Khối Dân vận cơ sở với 150 người của 108 xã phường, thị trấn tham dự; tổ chức 48 lượt công tác đến 8/8 huyện ủy, thành uỷ để nắm tình hình thực hiện Đề án tại 32 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 05 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho thành viên Khối Dân vận cơ sở với 914 thành viên tham gia; hướng dẫn, kiểm tra được 58 đơn vị. 100% Khối Dân vận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện chấm điểm, xếp loại Khối Dân vận cơ sở năm 2023, kết quả: 02 đơn vị xếp loại yếu; 02 đơn vị xếp loại trung bình; 42 đơn vị xếp loại khá; 62 đơn vị xếp loại tốt.

Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án, chất lượng hoạt động của Khối Dân vận cơ sở được nâng lên; thành viên trong Khối đã chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương; công tác phối hợp của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ từng bước rõ nét hơn; Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia… được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cấp uỷ chưa quan tâm đến việc triển khai, thực hiện Đề án, chưa có sự chỉ đạo sát sao đối với công tác dân vận và hoạt động của Khối Dân vận cơ sở. Một số địa phương triển khai thực hiện Đề án còn lúng túng, chưa thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án. Việc cụ thể hoá kế hoạch, chương trình thực hiện Đề án ở một số cơ sở chưa sát với tình hình thực tiễn địa phương, còn sao chép, dập khuôn, máy móc; một số xã chưa vận dụng, thực hiện đúng việc chấm điểm, xếp loại hoạt động của Khối Dân vận cơ sở theo hướng dẫn. Nhiều đơn vị chưa tổ chức họp giao ban công tác dân vận theo quy định; thành viên Khối Dân vận còn chưa tích cực, chủ động nghiên cứu nội dung Đề án và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 06-ĐA/TU gắn với thực hiện Quy chế số 22-QC/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ về lĩnh vực công tác dân vận.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở theo mục tiêu của Đề án. Rà soát bổ sung sửa đổi khung tiêu chí chấm điểm xếp loại hoạt động Khối Dân vận cơ sở; tăng cường chỉ đạo công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Khối Dân vận cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Khối Dân vận cơ sở.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động của Khối Dân vận cơ sở, quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các đơn vị, địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vai trò, vị trí công tác dân vận và Khối Dân vận cơ sở. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Khối Dân vận cơ sở, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Khối.

Năm là, đổi mới nội dung, phương pháp dân vận, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khu dân cư; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Sáu là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các thành viên Khối Dân vận cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ dân vận; tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân theo Quyết định số 213-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nông Thị Vân, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Bài trướcChuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Bài tiếp theoBản tin công tác xây dựng Đảng số 04/2024