Trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), ban, ngành, đoàn thể các cấp huyện Na Rì, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác định rõ việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; từ đó chú trọng quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, từng bước thay đổi nhận thức, trách nhiệm và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở địa phương.

 

Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, công tác quản lý và phát triển đảng viên, công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng như người đứng đầu. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

 

Cấp uỷ huyện kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại chi bộ Phòng lao động Thương binh và xã hội huyện

 

Hội đồng nhân dân (HĐND) từ cấp huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức kỳ họp; quyết nghị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng; tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo quy định và duy trì giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, những vấn đề được dư luận, cử tri, nhân dân quan tâm.

 

Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp và người đứng đầu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, chỉ đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; công tác đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân trong giải quyết các vụ việc phức tạp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”… Tính đến tháng 5 năm 2024, tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết: 2.870 hồ sơ; giải quyết đúng hạn: 2.709 hồ sơ; quá hạn 21 hồ sơ; đang xử lý: 140 hồ sơ. Cấp huyện tiếp nhận 29 đơn phản ánh, kiến nghị (thông qua tiếp công dân), thuộc thẩm quyền giải quyết 29 đơn, không thuộc thẩm quyền 0 đơn; UBND huyện giao cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết 20 đơn, đang giải quyết 9 đơn; Bí thư Huyện ủy tổ chức 01 cuộc đối thoại với công dân, nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai và khiếu nại kỷ luật Đảng. Tại cấp cơ sở, chủ tịch UBND các xã tổ chức 38 cuộc tiếp công dân; tổ chức được 26 buổi tuyên truyền Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở với 1.356 người tham gia.

 

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, của doanh nghiệp… nhất là nội dung liên quan đến phát huy quyền, nghĩa vụ của người dân trong thực hiện QCDC. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân đối với tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên, đại biểu dân cử theo quy định. Trong  6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì thực hiện giám sát 02 nội dung và phối hợp với Hội Nông dân Huyện đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ mỗi đơn vị 1 nội dung, tham gia đoàn giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 02 cuộc về giám sát nhà tạm giữ công an huyện và giám sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã thị trấn.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số ít cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở nên chưa thực sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Có lúc, có việc, có nơi thực hiện dân chủ còn hình thức, chưa phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của người dân.

 

Trong thời gian tới để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Gắn thực hiện QCDC cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân; quan tâm giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Thường  xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng theo quy định; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về tư tưởng, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

 

Ba là, tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiến hành rà soát, đánh giá, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy ước về dân chủ ở cơ sở đã ban hành thực hiện, nhưng có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn trên từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị, nắm vững, thực hiện đầy đủ và có chất lượng việc thực hiện dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

 

Bốn là, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để các tầng lớp Nhân dân hiểu, tự giác thực hiện tốt. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.

 

Nông Thị Thúy, Huyện ủy Na Rì

Bài trướcTổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Bài tiếp theoPhản bác luận điệu “việc xử lý cán bộ tạo ra những bất ổn chính trị”