Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và quán triệt các văn bản mới

Sáng 03/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Toàn tỉnh có 183 điểm cầu với hơn 9.200 đại biểu tham dự. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chỉ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, tổ chức hội cấp tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị, quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy. Nội dung trọng tâm là: Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kết luận về phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ; thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, phát triển bền vững ngành thủy sản…

Sau phần quán triệt các văn bản mới, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), nhấn mạnh các nội dung quan trọng của hội nghị, đó là: thảo luận Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Chỉ đạo sơ kết 6 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực công tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các công trình trọng điểm, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão; phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi, trong đó cần chú ý phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Quan tâm công tác quản lý, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các cháu học sinh trong dịp nghỉ hè.

Hà Thu Hiền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bài trướcTăng cường nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa
Bài tiếp theoCẩm nang cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức