Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh

Phát huy chức năng “đội quân chiến đấu”, trong những năm qua lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, những năm gần đây, các thế lực thù địch hướng trọng tâm vào chống phá NTTT của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ XHCN. 

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng bằng khen cho Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đứng thứ 2 từ trái sang) cùng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

 

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc bảo vệ NTTT của Đảng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35) và Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới”. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ NTTT của Đảng; thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện các biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình, tăng cường công tác phòng ngừa, không để phần tử xấu, tư tưởng xấu xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh không ngừng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục NTTT của Đảng; tập trung nghiên cứu, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc, phủ nhận NTTT của Đảng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bám sát sự chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tổ thư ký giúp việc, đồng thời xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc cụ thể, rõ ràng. Đến nay LLVT tỉnh đã có 04 trang fanpage và 10 nhóm facebook kết nối với hàng nghìn tài khoản của BCĐ 35, LL47 trong và ngoài quân đội. BCĐ 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để trao đổi, cung cấp, chia sẻ, xử lý các thông tin và tổ chức tập huấn cho LL47 trong toàn LLVT tỉnh kỹ năng xây dựng, phát triển lực lượng và phương pháp đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc (5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức 05 lớp tập huấn với 187 đồng chí tham gia; cử 16 đồng chí tham gia 08 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 35 do Tổng Cục Chính trị, Quân khu, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức).

Chỉ đạo LL47 các cấp chia sẻ, đăng tải gần 2 nghìn bài viết, tuyên truyền về công tác bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; lực lượng 47 toàn LLVT tỉnh đồng loạt tổ chức đấu tranh bằng giải pháp kỹ thuật để ép khoá, hạn chế, cô lập tài khoản xấu độc, thông tin sai sự thật 540 tài khoản với 183.187 lượt báo xấu. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, kịp thời chấn chỉnh việc cán bộ, chiến sĩ truy cập, tương tác vào các trang facebook phản động, dễ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng hoặc vô tình tương tác làm “nóng” vấn đề gây phức tạp tình hình. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền nhiệm vụ QP, QSĐP, trao đổi, thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo với cấp trên, chỉ đạo định hướng nội dung, biện pháp đấu tranh góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và Nhân dân trên địa bàn đóng quân; 5 năm qua, đã đăng tải, phát sóng định kỳ mỗi tháng 4 chuyên trang, chuyên mục trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, gửi 2.505 tin, bài, ảnh, phóng sự đăng trên Báo Quân đội nhân dân; Kênh truyền hình QPVN; Báo Quân khu 1; Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và Bản tin công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo tổ chuyên mục QPTD tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh các ngày trong tuần.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân và LLVT trong thực hiện đường lối của Đảng, thực thi pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ CHQS tỉnh triển khai thành lập 10 Tổ dư luận xã hội (DLXH) thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm tư tưởng, thông tin dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, CB, CS LLVT tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, việc giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách qua đó đã kịp thời nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng Nhân dân, CB, CS LLVT tỉnh góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc biệt, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai đăng ký, quản lý chặt chẽ việc sử dụng Internet theo Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký thiết lập sử dụng mạng xã hội với cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Với tinh thần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Đảng của LLVT tỉnh thời gian qua đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

                                                Hà Nam Trang, Bộ CHQS tỉnh

Bài trướcPhản bác luận điệu “việc xử lý cán bộ tạo ra những bất ổn chính trị”
Bài tiếp theoPhát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật